Calavera Negra Con Arnes Derecha Wld TYC Mitsubishi Pu L200 / Ram 50